far47:

gundamdynamus:

greatest movie intro ever , i love this shit..

My shit

(Source: rekklessrachett, via joeymanifesto)

833 Plays • 10:03 AM